top of page

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Julie Alexovičová, Jitravská 598/18, 19000 Praha 8,  IČO: 88599248, jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Obsah produktů je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

Registrace návštěvníka je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze registraci kdykoliv zrušit.

 

Kupní smlouva:

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží nebo služeb prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Účinnosti smlouva nabývá úplným zaplacením ceny na zboží nebo službu kupující stranou. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.      

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu topcakestudio.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. 

 

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možné prostřednictvím elektronického formuláře na webu topcakestudio.cz.

 

IV. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu platební kartou. 

V. Dodací podmínky

Elektronickou cestou:

On-line kurz (přístupové údaje ke kurzu) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní, stejný a předem avizovaný den.

Kupujícímu bude zaslán informační e-mail s informací o možnosti vstupu do placené části kurzu.

 

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Podle § 53 odst.8 zák. č.40/1964 Sb. občanský zákoník nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

VII. Garance vrácení peněz

Kupující má možnost využít garanci vrácení peněz do 15 dnů od zakoupení kurzu. Dnem zakoupení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího.

Na emailovou adresu topcakestudio@gmail.com zašlete email, který bude obsahovat:

  1. Důvod nespokojenosti

  2. Daňový doklad o nákupu kurzu (v případě, že doklad o nákupu kurzu nemáte, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na topcakestudio@gmail.com)

V ideálním případě s námi prosím komunikujte z emailové adresy, která je svázána s vaším účtem na Topcakestudio.cz.

Částku vám vrátíme co nejdříve, nejpozději však do 14 dní. Vyhrazujeme si právo odepřít vrácení peněz v případě podezření ze zneužití této garance.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

bottom of page